Podmínky přijetí PDF Tisk Email
Napsal uživatel DS Úvaly   

Domov seniorů Úvaly upřednostňuje osobní kontakt se zájemcem o službu. Zájemce se tak může seznámit s prostředím DS Úvaly. Nedovoluje-li zájemcův zdravotní stav, aby se k jednání osobně dostavil, lze, aby jej zastoupila rodina či osoba blízká.

V případě zájmu obdrží zájemce ,,Žádost o poskytování služeb v Domově seniorů Úvaly“, jejíž přílohou je Vyjádření lékaře a Dotazník. Vyplněnou Žádost přinese zájemce (popřípadě jeho zástupce) osobně do domova či zašle poštou na jeho adresu.

V blízké době pak provede sociální pracovnice u zájemce, v místě jeho aktuálního bydliště, sociální šetření. Žádost podepisuje zájemce za její přítomnosti, vzhledem ke svobodné volbě podání Žádosti.

 

Během osobního kontaktu se sociální pracovnicí, ať již při návštěvě DS nebo sociálním šetření, může zájemce vyjádřit, jak si pobyt v DS představuje. Zda je DS vhodným zařízením a může splnit jeho očekávání a přání. Osobní kontakt je tedy velmi důležitý a to pro obě zúčastněné strany.

 

Jsou–li splněny všechny podmínky podání Žádosti, je Žádost předložena komisi DS, která posoudí, zda je DS schopen poskytnout zájemci odpovídající péči a rozhodne o vyhovění či nevyhovění Žádosti. Zájemce je o tomto písemně vyrozuměn. V kladném případě se Žádost zařazuje do Seznamu žadatelů. Nastanou-li podmínky k nástupu do zařízení, žadatel je osloven Pozvánkou k nástupu do Domova seniorů Úvaly, kde nalezne termín možného nástupu. Přílohou pozvánky je Doporučený seznam osobních věcí.

Není-li DS schopen poskytnout zájemci odpovídající péči a Žádost přijata není, snaží se mu sociální pracovnice, v rámci základního poradenství, pomoci hledat jiné řešení situace (např. vhodnější služby v jiném zařízení).

 

Hodiny pro jednání se zájemcem o službu:
STŘEDA (13:00 – 17:00 h)


(telefonické informace vždy během pracovní doby, 7:30 – 15:30 h)

Prosíme o dodržování těchto úředních hodin, abychom se Vám mohli odpovídajícím způsobem věnovat. Děkujeme.

Kontakty pro jednání se zájemcem o službu:

739 633 527

281 980 922

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

- Mgr. Tatiana Holanová (sociální pracovnice DS)

 

Aktualizováno Neděle, 07 Duben 2019 20:14