Domácí řád

Domácí řád Domova seniorů Úvaly vychází ze zákona 108/2006 Sb., vyhlášky 505/2006 Sb., ze zřizovací listiny a organizačního řádu DS, schváleného zřizovatelem – Středočeským krajem.

 

Domácí řád upravuje:

a) základní podmínky soužití uživatelů DS
b) práva a povinnosti uživatelů DS
c) rozsah poskytované péče v DS
d) požadavky na zaměstnance DS

 

Jeho cílem je vytvářet příznivé podmínky pro:

a) materiální, sociální a zdravotní zabezpečení uživatelů DS
b) duchovní seberealizaci
c) kulturní a společenské potřeby uživatelů
d) vztahy vzájemné úcty, pomoci a spolupráce

 

NAŠE POSLÁNÍ A CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

Posláním Domova seniorů Úvaly je poskytování sociálně-zdravotních služeb uživatelům v důchodovém věku, kteří se ocitají v nepříznivé sociální a zdravotní situaci a potřebují péči a podporu při běžných denních úkonech a ostatních činnostech poskytovaných sociální službou. Uživatelům, kteří pozbyli schopnost se ze zdravotních důvodů sami o sebe postarat ve svém domácím prostředí či uživatelům, kteří se se svou tíživou sociální situací nedokáží sami vyrovnat a nemají dostatečné rodinné zázemí, které by jim toto pomohlo zvládnout v jejich přirozeném prostředí. Dále, pokud péče o ně nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, ani jinou ambulantní či terénní službou. Věková struktura cílové skupiny uživatelů je okolo 80 let. Vzájemné soužití uživatelů v domově upravuje tento dokument.

UBYTOVÁNÍ

Domov seniorů Úvaly nabízí ubytování v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích. Jejich podrobnější popis je k nalezení ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Úvaly.

Po příchodu do zařízení je uživateli nabídnuto volné lůžko, případně výběr z volných lůžek. Pokud by měl uživatel zájem o jiný pokoj nebo lůžko, může, pokud se toto lůžko uvolní, požádat vedení domova o přestěhování. V případě, že to provozní možnosti a zdravotní stav uživatele dovolí, bude mu vyhověno.

Usilujeme o to, aby uživatelé mohli v klidu bydlet na svém pokoji a nemuseli se během pobytu v domově stěhovat na jiný pokoj. Pokud by z provozních nebo zdravotních důvodů bylo třeba přestěhovat uživatele v průběhu pobytu na jiný pokoj nebo lůžko, vždy je to projednáno s ním a případně s jeho osobami blízkými.

Domov seniorů Úvaly podporuje uživatele v tom, aby si pokoj vybavili svými zdobnými předměty, pro příjemnější pocit z pobytu. Dále je možno mít na pokoji vlastní televizi, rádio atd. Všechny úpravy jsou však třeba oznámit ředitelce zařízení. Veškeré instalace uvedených předmětů, včetně věšení obrazů apod. provádí pouze údržbář domova. Pokud bude používat uživatel na dvoulůžkovém pokoji televizi nebo rádio, je třeba, aby si k přístroji pořídil sluchadla z toho důvodu, aby nerušil spolubydlícího.

Uživatelé domova mohou na svých pokojích používat vlastní elektrospotřebiče – televizory, rádia, rychlovarné konvice, pokud to umožní prostorové podmínky konkrétního pokoje a pokud tím nebude narušeno soužití uživatelů na pokoji. Tyto spotřebiče musí mít vstupní revizní zprávu.

Pro jejich používání platí tyto zásady:

1. Následné pravidelné revize těchto elektrospotřebičů objednává DS a hradí je uživatelé, kteří spotřebiče používají, přímo reviznímu technikovi 
2. Poplatky za používání vlastních elektrospotřebičů jsou stanoveny v Ceníku fakultativních služeb – služeb nad rámec příspěvku na péči
3. Revize všech elektrických spotřebičů probíhá pravidelně dle platných předpisů. Pokud některý elektrický spotřebič neprojde revizí, je vyřazen (toto se týká i elektrických spotřebičů uživatelů); používat elektrické spotřebiče, které nevyhovují ČSN, nelze. Uživatel si revizi vlastního spotřebiče hradí sám.
4. Rozšiřovat množství elektrospotřebičů či přidávat prodlužovací šňůry lze pouze se souhlasem ředitelky DS. 

 

Trvalé bydliště v DS Úvaly, je možné zřídit pouze se souhlasen ředitelky DS (bližší informace poskytne sociální pracovnice.)

 

POBYT MIMO DOMOV

Každý uživatel může dle svého přání opustit domov na libovolnou dobu (nejdéle však 1 měsíce v kuse, netýká-li se pobyt mimo domov hospitalizace). Je vhodné, z důvodu zajištění stravování, bezpečnosti uživatele apod., aby uživatelé odchod nahlásili na sesterně. Není-li toto např. ze zdravotních důvodů možné, může požádat o pomoc personál. 

Informovat pečující personál je potřeba zejména v případě opuštění domova ve večerních a nočních hodinách. To není nijak omezeno, doporučuje se však nahlásit alespoň přibližnou hodinu návratu či odchodu. Pečující personál má totiž povinnost v případě, že se uživatel ve smluvenou hodinu nevrátí nebo v nočních hodinách DS opustí (a neoznámí to), informovat o tomto rodinu uživatele a uživatele, případně i s pomocí Policie Úvaly, hledat.

 

V noční době se vstupní dveře DS Úvaly uzamykají vzhledem k ochraně majetku a osob. 

 

Ošetřující personál je povinen za určitých okolností uživateli opuštění DS rozmluvit. Jde zejména o situace, kdy je bezprostředně ohroženo jeho zdraví a bezpečnost, tj. v době nemoci, epidemie, krajně nepříznivého počasí apod. Konečné rozhodnutí je však vždy na uživateli. 

 

Při dlouhodobém opuštění domova je třeba z důvodu odhlášení stravy oznámit toto ošetřujícímu personálu a nutriční terapeutce DS a to alespoň jeden den dopředu do 9:00 hodin dopoledne, jedná-li se o pobyt mimo zařízení začínající v úterý, středu, čtvrtek či pátek. Začíná-li pobyt mimo zařízení v sobotu či neděli, je třeba toto nahlásit nejpozději předcházející čtvrtek do 9:00 hodin. Začíná-li pobyt mimo DS v pondělí, je třeba toto nahlásit předcházející pátek do 9:00 hodin. Vždy s uvedením doby odchodu a návratu.

 

Za každý den nepřítomnosti vrací domov uživateli poměrnou část úhrady za stravu a poměrnou část příspěvku na péči (finanční vratka). Jde-li o pobyt v nemocničním zařízení, poměrná část příspěvku na péči se mu vrací, pokud není hospitalizován delší dobu než 1 měsíc. Je-li v nemocnici déle, jak 1 měsíc vrací se příspěvek na péči zpět příslušnému úřadu, který jej vyplatil. Pokud uživatel opouští domov na dobu kratší, než je jeden kalendářní den, nevrací se mu příspěvek na péči, pouze poměrná částka z ceny stravy, nebo může požádat o balíček potravin v příslušné hodnotě za neodebranou stravu. Pokud uživatel pobyt mimo domov dopředu nenahlásí, vratka se mu nevrací. Hospitalizace v léčebném zařízení se považuje za předem ohlášený pobyt mimo zařízení. Finanční vratka se vrací vždy následující měsíc při výplatě důchodů.   

Před odchodem uživatele mimo DS mu jsou předány užívané léky a karta zdravotní pojišťovny (má-li ji na své vlastní přání uživatel uschovanou na sesterně).

Pobyt mimo zařízení uživatele zbaveného způsobilosti k právním úkonům musí být podložen souhlasem opatrovníka.

Je-li v době nepřítomnosti uživatele DS (dovolená, hospitalizace) pokoj prázdný, uzamyká se a klíč není volně přístupný.

 

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍHO VYBAVENÍ, DROBNÝCH PŘEDMĚTÚ OSOBNÍ POTŘEBY

Osobní vybavení (prádlo, šatstvo a obuv) DS uživatelům neposkytuje.

Údržbu a drobné opravy (kromě čistírny) osobního vybavení uživatelů zajišťuje DS.

Vybavení hygienických zařízení na chodbách zajišťuje DS.​

Klient má možnost pří nástupu do DS požádat sociální pracovnici o soupis svých osobních věcí.

 

STRAVOVÁNÍ

DS zajišťuje ve vlastní kuchyni celodenní stravu (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře a druhá večeře u diabetiků). Příprava jídel se přizpůsobuje zdravotnímu stavu každého uživatele a jeho dietetickým požadavkům. Úhrada za stravu se řídí Vyhláškou MPSV 505/2006 Sb. Domov je schopen zajistit diabetickou a šetřící dietu, individuální stravovací režim. Nedodržením dietního stravování porušuje uživatel svůj léčebný režim doporučený lékařem. 

Uživatel má možnost, stravovat se ve velké jídelně v přízemí, v čajové kuchyňce na stejném patře, jako má pokoj či přímo v pokoji. Klient smí vynášet z jídelny pouze své vlastní jídlo a nápoje a to ve svých nádobách. 

 

 

Časový harmonogram podávání stravy

 

Snídaně + současné vydání dopolední svačiny

8:00

8:30

Oběd

 

12:00

12:30

Svačina

 

14:00

15:00

Večeře + současné vydání druhé večeře diabetikům

16:30

17:30

 

Jídelní lístek na celý týden je vyvěšen na informačních tabulích v hale domova a čajových kuchyňkách. Je sestavován nutriční terapeutkou, kuchařkou a hospodářkou DS a schvalován ředitelkou DS. Pokud to vyžaduje zdravotní stav uživatele je stravování konzultováno s nutriční terapeutkou, ošetřujícím lékařem či lékařkou z nutriční ambulance.

Poskytovatel zajišťuje pro uživatele tekutiny celodenně v rámci dodržování pitného režimu. Slazený a neslazený čaj je k dispozici v nápojových kontejnerech, umístěných v čajových kuchyňkách v prvním i druhém patře. V případě, že to zdravotní stav uživatele vyžaduje, jsou mu tekutiny poskytovány individuálně. 

Uživatelé by se měli dostavovat k jednotlivým jídlům vhodně oblečeni a respektovat stanovenou dobu výdeje. Po uplynutí výdejní doby není možné z hygienických důvodů jídlo vydávat. Personál stravovacího úseku je odpovědný za správné uložení jídla a dodržení skladovací doby. 

Uživatelům je umožněno vyjadřovat se ke kvalitě, složení a způsobu podávání jídla (poštovní schránka určená pro tyto účely). 

 

 

OŠETŘOVATELSKÁ A ZDRAVOTNÍ PÉČE

Služby ošetřovatelské a zdravotní péče jsou v Domově seniorů Úvaly poskytovány průběžně 24 hodin denně po celý rok a po dobu platnosti Smlouvy o poskytování služeb v DS Úvaly. 

V DS garantuje léčebnou a preventivní péči o uživatele praktický lékař, který dochází do domova jednou týdně vždy ve středu, popř. dle potřeby.

Při nástupu do DS Úvaly převezme službu konající zdravotní sestra od uživatele zdravotní dokumentaci či výpis ze zdravotní dokumentace a uživatel také předkládá kartičku zdravotní pojišťovny, kterou může dle vlastního rozhodnutí ponechat v úschově na sesterně.V nejkratším termínu se podrobuje uživatel vstupní lékařské prohlídce.

Dodržování léčebného režimu, pokynů lékaře a zdravotnického personálu, jakož i důsledné užívání předepsaných léků je především v uživatelově zájmu. Podávání léků závisí na dohodě, přání, uživatele a hlavně na základě dodatku ke smlouvě -  dohodě o poskytování služby.

 

Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí uživatel vedoucí úseku přímé péče. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby hlásí uživatel bezodkladně službu konajícímu zdravotnickému personálu. Uživatel se podrobuje hospitalizaci při podezření na infekční choroby nebo nemoci, které by mohly způsobit epidemii a rovněž dodržuje veškerá proti-epidemiologická opatření. To platí i o očkování nařízených vyhláškou nebo zákonem.

Dopravu na vyšetření do zdravotnických zařízení by si měl uživatel zajistit sám, či za pomoci příbuzných. V případech, kdy to není možné, zajistí domov sanitku. Další možností je využití dopravy služebním autem za poplatek (dle ceníku fakultativních služeb – služeb nad rámec příspěvku na péči). 

 

REHABILITACE

DS nabízí, pod dohledem rehabilitační sestry, také služby ošetřovatelské rehabilitační péče s využitím např. Soluxu, ultrazvuku, magnetoterpapie, vířivé masážní vany nebo malé vany pro masáž nohou. Dále se uživatel může zúčastnit skupinového či individuálního cvičení nebo využít  masáž.

 

PEČOVATELSKÁ ČINNOST

Rozsah péče vyplývá z doddatku k dohodě o poskytování služby a je určen i stupněm závislosti na péči druhé osoby a také v souladu s výší pobíraného příspěvku na péči. Úkony, při kterých uživatel potřebuje péči a podporu si dohodne s klíčovým pracovníkem v rámci individuálního plánu. Individuální plán sestavuje klíčový pracovník s uživatelem po nástupu do domova. 

 

PORADENSTVÍ

Sociální pracovnice nabízejí základní poradenské služby. Pomáhají uživatelům jednat s úřady a s jejich finančními záležitostmi. Jednají dle přání klienta a dle dodatku ke smlouvě o sociálních službách.

Rehabilitační sestra poskytuje bezplatné poradenství o vhodném využití kompenzačních pomůcek.

 

HYGIENA UŽIVATELŮ A PROSTŘEDÍ

Uživatelé provádějí denní hygienu dle svých zvyklostí a možností. Dodržují ranní a večerní hygienu. Frekvence koupání a sprchování není pro soběstačné uživatele nijak omezena, měla by však probíhat minimálně 1x za týden, jinak dle potřeby a přání za pomoci pracovníků přímé péče. Bližší specifikaci naleznete v dodatku ke smlouvě o poskytované službě, Kadeřnické a pedikérské služby zajišťují externí pracovníci v prostorách domova, pokud uživateli zdravotní stav nedovoluje využít služby mimo DS. 

Osobní prádlo si uživatelé vyměňují dle potřeby, alespoň 1 x denně. Je-li potřeba, personál domova taktně upozorní uživatele na situaci, kdy by jeho popřípadě znečištěné či páchnoucí oblečení a prádlo mohlo snížit jeho společenské postavení a případně následně pomůže s nápravou.

Domov má vlastní prádelnu, jejíž služby jsou v úhradě (praní, žehlení a drobné opravy šatstva a prádla). Z důvodu velkého množství prádla je uživateli doporučeno označit své osobní prádlo a šatstvo přinesené při nástupu do domova nebo během pobytu v něm.). Prádlo je označováno speciálním strojkem - jmenovkou. Označuje jej pracovnice prádelny DS. Za neoznačené prádlo nemůže být domov zodpovědný. Sběr prádla provádí pracovnice prádelny DS jednou týdně a rovněž jej roznáší. Dále dle potřeby. Uživatel si může donést prádlo a šatstvo k vyprání též osobně a to každý pracovní den do 10 hod. dopoledne. Z hygienických a bezpečnostních důvodů se nedoporučuje bez předchozího povolení ředitelky DS praní prádla na pokojích uživatelů.

Úhrada za ubytování zahrnuje také úklid. Jedná se o setření všech podlahových ploch, odnos odpadu a úklid sociálního zařízení. Pokoje je třeba denně zpřístupnit k provedení úklidu personálem domova. Skříně s osobními věcmi a noční stolky si uživatelé uklízí sami, nebo dle dodatku k dohodě o poskytování služby. Úklid skříní s osobními věcmi a nočních stolků provádí personál po dohodě vždy za přítomnosti uživatele, kterému osobní věci patří. 

V pokojích i ostatních společenských prostorách je třeba udržovat pořádek a čistotu. Donesené, hygienicky nezávadné potraviny lze uložit v ledničce na pokoji nebo čitelně označené v lednici v čajové kuchyňce. Zbytky jídel z hygienických důvodů nelze přechovávat na pokojích (mimo ledničku), chodbách a jiných místech domova, ani jimi krmit zvířata. Domov respektuje soukromí uživatel, ale pokud to situace vyžaduje, může personál z hygienických důvodů provádět kontroly pořádku a čistoty v osobních věcech a skříních (vždy za přítomnosti uživatele). Je povinen tyto úkony provádět i na žádost uživatelů. Uživatelé jsou povinni tuto kontrolu umožnit. V případě zjištěných nedostatků pomůže uživateli personál s nápravou, přistupuje k tomu však taktně a s maximální dávkou vcítění a porozumění. 

Všichni uživatelé jsou si vědomi toho, že veškeré odpadky patří do denně vyprazdňovaných košů a že není možné je vyhazovat z oken a balkonů, pohazovat na zahradě či do umyvadel a záchodů.

 

ÚSCHOVA CENNÝCH VĚCÍ, VKLADNÍCH KNÍŽEK A HOTOVOSTI

Při nástupu i v průběhu pobytu může uživatel požádat sociální pracovnici o převzetí a úschovu vkladních knížek, finanční hotovosti či jiných cenných věcí měnších rozměrů. DS přebírá do úschovy pouze vkladní knížky a cenné věci, které jsou výhradně majetkem našeho uživatele. K jejich úschově slouží trezory domova a osobní konto uživatela v bance. 

Sociální pracovnice vydá uživateli potvrzení o převzetí do úschovy i jejich vydání. Dále vydává příjmové a výdajové doklady o veškerých pohybech na kontě či vkladních knížkách. Jedná-li se o cennosti, či vkladní knížky uschová je v trezoru, umístěného v kanceláři sociální pracovnice. Každou hotovost, kterou si uživatel přeje uložit, sociální pracovnice ještě týž den vloží buď na vkladní knížku uživatele, nebo ji přes pokladnu uloží na finanční konto uživatela v bance. 

Úřední hodiny pokladny jsou  vyvěešeny na nástěnce či dvěřích kanceláře sociální pracovnice.

​Domov neodpovídá za věci, cennosti, vkladní knížky a peněžní hotovosti, které nepřevzal do úschovy.

​Cenné věci, vkladní knížky a finanční hotovost uživatele, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, sociální pracovnice DS převezme a vydá pouze na žádost zákonného zástupce – opatrovníka. 

​Ohrožuje-li uživatel akutně svůj majetek poškozením, zničením nebo ztrátou, převezme sociální pracovnice na písemný pokyn ředitele DS tyto věci do úschovy, která trvá, dokud nepominou důvody tohoto opatření. Při jejich převzetí a následném vrácení se postupuje obdobně, jak je uvedeno výše.

 

VÝPLATA DŮCHODU

​Při nástupu do domova se uživatel se sociální pracovnicí dohodne, jakým způsobem si bude přát přijímat důchod a platit úhradu za ubytování, stravu a služby. 

Možnosti:

a) důchod chodí uživateli do domova hromadnou výplatnicí přímo z ČSSZ, úhrada v aktuální výši je automaticky stržena a zůstatek z důchodu je hromadně vyplácen vždy 15. dne v měsíci přímo na pokoji uživatele; příspěvek na péči je uživateli vyplácen  přímo na účet DS   

b)  důchod je vyplácen uživateli složenkou a uživatel hradí úhradu v hotovosti v pokladně u sociální pracovnice, příspěvek na péči chodí přímo na účet DS - (vždy do konce měsíce, za který úhradu hradí)

c) důchod a příspěvek na péči je vyplácen uživateli na účet a uživatel trvalým příkazem odvádí úhradu a příspěvek na péči na účet Domova seniorů Úvaly - (vždy do konce měsíce, za který úhradu hradí)

d) důchod a příspěvek na péči chodí uživateli složenkou a uživatel hradí úhradu v hotovosti v pokladně u sociální pracovnice a zároveň předává příspěvek na péči - (vždy do konce měsíce, za který úhradu hradí)

 

Se zůstatkem z důchodu může být naloženo dle přání uživatele takto:

 

a) hned po přijetí do vlastních rukou či později může uživatel požádat o uložení zůstatku z důchodu či jeho části na osobní konto v bance

b) hned po přijetí do vlastních rukou či později může uživatel požádat o uložení zůstatku z důchodu či jeho části na jeho vkladní knížku

c) celý zůstatek důchodu si nechává uživatel u sebe

 

​V případě, že uživateli chodí důchod hromadnou výplatnicí a zůstatek důchodu se mu vyplácí 15. dne v měsíci a tento den připadne na sobotu, je mu vyplacen o den dříve, připadne-li tento den na neděli, je mu vyplacen o den později. Zůstatky z důchodů  jsou vypláceny přímo na pokojích uživatelů, zároveň s nimi jsou vypláceny finanční vratky za předchozí měsíc. Uživatel převzetí zůstaku z důchodu či finanční vratky stvrzuje svým podpisem na výplatní listině.  

 

Finanční vratky jsou vrácená hotovost za odhlášenou stravu za předchozí měsíc. Vrací se jim pouze částka za stravu, a to ve  výši 96,- Kč denně. Klient si může jídlo odhlásit nejpozději do 9:00 hod. předchozího dne. Pokud je klient v nemocnici, vrací se pouze částka za stravu, a to ve výši 96,-Kč a poměrná částka z příspěvku na péči dle počtu dní hospotalizace. Pokud si stravu odhlásí z jiného důvodu, např. pokud je na tzv. dovolené u své rodiny a má odhlášenou celodenní stravu,  vrací se i poměrná částka za príspěvek na péči.

 

Pokuď  klient  dluží na úhradě za ubytování a stravu a rodina za něj nedoplácí vratka se o tento dluh poníží.

 

POŠTOVNÍ ZÁSILKY

​Veškeré poštovní zásilky, včetně peněžních, přijímá pověřený pracovník domova. Kromě zásilek, které jsou do vlastních rukou. Sociální pracovnice následně zajistí doručení příslušnému uživateli. Jedná-li se o hodnoty nad 1.000,- Kč, musí být u předání další svědek. Uživatel si však může dohodnout, že doručovatelka veškerou korespondenci bude nosit přímo jemu a to na základě dodatku ke smlouvě o sociálních službách.

​Uživatelé si mohou na své náklady objednat deníky či časopisy, domov zajistí jejich předání objednateli. Požaduje-li uživatel v případě své nepřítomnosti doslání své hotovosti (kapesné, vratky,…), sociální pracovnice po stržení poštovného odešle finančí hotovost na udanou adresu.

 

SPOLEČENSKÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

DS poskytuje uživatelům příležitost ke společenskému a kulturnímu vyžití. Dle zájmu uživatele  organizuje zájezdy, vycházky, návštěvy kulturních akcí apod. Ve společenských prostorách i areálu domova organizuje různé společenské a sportovní akce, kroužky (vaření, pletení, trénink paměti, hudební a filmový kroužek, rehabilitační tělocvik......).

Slavíme též čarodějnice, posvícení, Velikonoce a Vánoce. Účast na těchto akcích je dobrovolná. Tyto akce připravují ve všedních dnech sociální pracovnice ve spolupráci s ostatním personálem domova.

Uživatelé se mohou věnovat své vlastní zájmové činnosti, pokud tato činnost neohrožuje jejich zdraví nebo život a zdraví ostatních uživatelů, zaměstnanců DS i jiných osob.    

Každý uživatel má svobodu náboženského a politického smýšlení.

 

KLIDOVÉ DOBY

​Odpolední doba klidu je doporučována od ukončení oběda do 13 hodin. Doba nočního klidu je v domově stanovena od 22:00 hodin do 6:00 hodin ráno. Noční poslech rozhlasu a televize je možný jen tak, aby nerušil spolubydlícího (doporučujeme sluchadla). V době nočního klidu nesmí být uživatelé rušeni, s výjimkou podávání léků, nebo poskytnutí lékařské či ošetřovatelské péče.  Na základě dodatku ke smlouvě o poskytované službě.

 

NÁVŠTĚVY​

​Návštěvy uživatelů v DS nejsou nijak zvlášť omezeny, neměly by však rušit či jinak omezovat ostatní uživatele v místnostech a prostorách tomu určených (hovorny, čajové kuchyňky, společenská místnost). Na dvoulůžkovém pokoji pouze po dohodě se spolubydlícím. Při mimořádných událostech a opatřeních hygienicko-epidemiologické povahy může ředitelka DS návštěvy omezit, popř. na přechodnou dobu zakázat. 

​Návštěvy by neměly rušit noční klid, pořádek v DS nebo narušovat léčebný režim uživatelů. Osobám, které jsou zjevně podnapilé, svým jednáním nebo vzhledem nevzbuzují důvěru, popř. neuvedou jméno a vztah k uživateli, nebude vstup do objektu umožněn. Návštěvy ani uživatelé nevstupují do provozních místností DS.

 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

​Každý uživatel Domova seniorů Úvaly by se měl chovat tak, aby chránil majetek domova a zdraví spoluobyvatel, zaměstnanců DS nebo jiných osob. Zaviní-li škodu na majetku domova úmyslně, z nedbalosti nebo neodpovídající manipulací s věcí, vzniklou škodu hradí. Způsobí-li škodu více uživatelů, odpovídají za ni dle míry své účasti. Je nutné upozornit ředitelku domova nebo jiného zaměstnance domova na škodu, která vznikla nebo by mohla vzniknout domovu, jeho uživatelům, zaměstnancům nebo jiným osobám, aby mohly být učiněny kroky k jejímu odstranění nebo odvrácení.

 

DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH A PROTIPOŽÁRNÍCH PŘEDPISŮ

​Je nutné dbát požárních a protipožárních předpisů a řídit se v těchto nouzových a havarijních situacích pokyny personálu domova. Každý uživatel je po nástupu do domova seznámen a podepisuje protipožární směrnici. To platí o dodržování předpisů a zásad bezpečnosti práce. Při všech pracovních aktivitách uživatelů garantuje bezpečnost práce personál domova, který s nimi tuto činnost vykonává nebo ji povolil.​

​Kouření je v budově, krom vyhrazených prostor (kuřárny), přísně zakázáno. K osvětlení pokoje v případě výpadku elektrického proudu nelze používat zápalek, svíček nebo svítidel s otevřeným ohněm. Jakákoliv jiná manipulace s ohněm je porušení pravidel protipožárních předpisů. Na pokojích nelze používat elektrické deky, topná tělesa a vařit vodu ponorným vařičem.  

​Z bezpečnostních a hygienických důvodů není dovoleno v DS přechovávat zbraně, nebezpečné chemikálie, hygienicky závadné předměty a narkotika všeho druhu.

 

OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD PORUŠOVÁNÍ KÁZNĚ A POŘÁDKU
Dopustí-li se uživatel DS úmyslně, opakovaně nebo pod vlivem alkoholu skutků, které jsou neslučitelné s běžnými zásadami společenského chování a s ustanoveními tohoto domácího řádu, snaží se vedení domova sjednat nápravu vždy nejprve vlastními silami za dodržování všech lidských práv uživatele.

V domově je z provozních, bezpečnostních a hygienických důvodů zakázáno:

a) konat návštěvy na pokojích v době nočního klidu a v nepřítomnosti uživatelů
b) vynášet z budovy domova majetek DS
c) kouřit v budově DS, krom vyhrazených prostor
d) fyzicky a slovně napadat ostatní uživatele a zaměstnance
e) přechovávat a hromadit nepřiměřené množství alkoholu
f) přechovávat a hromadit omamné látky, střepy a jiné nebezpečné předměty 
g) obtěžovat spolubydlícího hlukem
h) omezovat ostatní uživatele v užívání společných prostor

 

Jde-li o takové chování nebo jednání, jejichž posouzení a vyšetření spadá do kompetence přestupkové komise MěÚ Úvaly nebo do pravomoci policie či orgánů činných v trestním řízení, je ředitelka DS povinna učinit neodkladně příslušná oznámení.

Selžou-li pokusy o sjednání nápravy vlastními silami, může ředitelka DS ukončit pobyt v DS

 

STÍŽNOSTI

​Uživatelům je umožněno stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Zařízení má za tímto účelem stanovena a uplatňuje vnitřní pravidla (viz příloha č.1), se kterými jsou seznámeni uživatelé i pracovníci. Tato pravidla jsou veřejně přístupná na informační tabuli v hale domova, kde je též umístěná i schránka na dotazy, připomínky a stížnosti.

​Pokud uživatel není spokojen s vyřízením stížnosti nebo s nápravou, může podat stížnost u zřizovatele DS, MPSV nebo ombudsmana :

 

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor sociálních věcí

Zborovská 11

150 21  Praha 5

Tel.: 257 280 111

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Na Poříčním právu 1/376

128 01 Praha 2

Tel.: 221 921 111

Ombudsman (veřejný ochránce práv)

Údolní 39

602 00 Brno

Český Helsinský výbor

Štefánikova 21

150 00 Praha 5

Tel.: 220 515 188

 

VÝBOR UŽIVATEL

Uživatelé si mohou ze svého středu zvolit pro různá jednání s vedením DS své zástupce, tzv. výbor uživatel. Vzájemná spolupráce mezi vedením DS a výborem uživatel je předmětem oboustranné dohody. Iniciátorem společných jednání může aktuálně být kterákoli ze stran. Vedení DS vítá jakoukoli iniciativu výboru uživatel v oblasti zkvalitňování jejich života v domově.

UKONČENÍ POBYTU V DS

Pobyt uživatele v DS končí na základě:

a) písemného oznámení uživatele či opatrovníka
b) propuštění z DS
c) úmrtí uživatele

 

Uživateli může být pobyt v DS ukončen, jestliže i po všech pokusech o sjednání nápravy nadále hrubě porušuje ústavní pořádek nebo není-li poskytování sociální služby prokazatelně účelné  či potřebné.

Pobyt uživateli nelze ukončit, jestliže o něj není jinak postaráno a je plně odkázán na pomoc společnosti.

Postup při úmrtí uživatele upravují zvláštní předpisy. Pohřeb zesnulého uživatele DS zabezpečí jeho nejbližší příbuzní nebo jiná blízká osoba. Pokud do 96 hodin od úmrtí nezabezpečí pohřbení žádná fyzická osoba, je povinna tak učinit obec na jejímž území k úmrtí došlo.

Majetek zemřelého sepíše neodkladně službu konající personál za účasti alespoň 1 svědka. Poté je převzat do úschovy (finanční prostředky a cennosti jsou uloženy do trezoru, finance jsou pak v nejbližší době uloženy na depozitním účtu pozůstalostí) a předán dědicům na základě pravomocného rozhodnutí soudu.

 

 

​Tento Domácí řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2020 a ruší všechny domácí řády vydané před tímto datem, včetně jejich doplňků.

​S Domácím řádem budou seznámeni všichni uživateli i zaměstnanci DS, nově příchozí pak nejpozději do 5-ti dnů po nástupu do Domova seniorů Úvaly.


 

PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V DOMOVĚ SENIORŮ ÚVALY

• Domov seniorů Úvaly (dále DS) má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Podle těchto pravidel DS postupuje. Pravidla jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění zákona č. 206/2009 Sb. v platném znění. 

• Je Vaším právem stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž byste tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Zařízení má za tímto účelem stanovena a uplatňuje vnitřní pravidla, se kterými jsou seznámeni pracovníci DS.
• Informace o možnosti si stěžovat jsou součástí Domácího řádu DS Úvaly, se kterým jste seznámeni již při příchodu do zařízení. Dále jsou písemné informace o podávání stížností vyvěšeny u jídelen v přízemí, v prvním i druhém patře. Naleznete zde též schránku, kam můžete písemnou stížnost sám vhodit, a která umožňuje anonymní formu stížnosti. 
• DS dbá na to, abyste si mohl/a stěžovat bezpečně, Vaše stížnost v žádném případě nesmí ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb či dokonce vyvolat mstivé chování ze strany pracovníků DS. Takové jednání je porušením Vašeho práva a je dle toho tak i postupováno.
• Níže uvedená pravidla jsou vyhotovena ve zkrácené podobě přímo pro Vaše potřeby.

 

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností v DS Úvaly

1) Kdo může stížnost podat

• Vy osobně
• Váš zákonný zástupce
• Váš rodinný příslušník
• pracovník, kterému důvěřujete a pověříte jej tím
• výbor uživatelů (je-li v té době DS založen)
• příp. fyzická či právnická osoba zastupující Váš zájem

 

2) Jakým způsobem může být stížnost podána

• ústně 
• písemně
• případně pomocí náhradní komunikace (např. znakovým jazykem, piktogramy)

 

3) Písemnou stížnost

• můžete Vy osobně nebo Vámi pověřená osoba

a) zaslat na adresu DS

b) vhodit do poštovních schránek, označených "Stížnosti, náměty, nápady a připomínky"

- tyto schránky se nachází v přízemí na informačním panelu u vchodu do jídelny a dále v jídelnách v prvním i druhém patře
- klíče ke schránkám vlastní pouze ředitelka DS (schránky vybírá 1x za 14 dní)
- zejména tato forma podání stížnosti Vám umožňuje stěžovat si také anonymně
- schránky mohou sloužit nejen k podávání stížností, ale také ke sdělování připomínek, nápadů a podnětů 
• můžete Vy osobně nebo Vámi pověřená osoba zaslat emailem do DS na adresy:
- socialni@dsuvaly.cz
- jordanova@dsuvaly.cz

 

4) Ústní stížnost

• můžete Vy osobně nebo prostřednictvím pracovníka, kterému důvěřujete, podat sociální pracovnici
• stížnost je nadále písemně zpracována 

 

5) Anonymní stížnost

• je projednávána stejně jako stížnost ústní či podepsaná písemná, výsledek řešení je však vyvěšen v blízkosti všech třech schránek a to na dobu 14 dní od vyřešení stížnosti (i v případě, že anonymní stížnost přijde do DS poštou)

 

6) Pracovníci, kteří mohou převzít stížnost:

• sociální pracovnice
• ředitelka DS

 

7) Pracovníci, kteří jsou poté pověření řešením stížností - dle svých kompetencí:

• vedoucí úseku přímé péče
- přímá péče (př. stížnost na kvalitu či způsob poskytování pomoci a podpory při běžných denních činnostech – hygiena, příjem potravy, oblékaní, chůze, na dodržování soukromí)
- zdravotní péče (př. stížnost na kvalitu či způsob poskytování zdravotnické péče)
- úsek úklidu 1. a 2. patro (př. stížnost na kvalitu úklidových služeb)
- stížnosti, které se týkají chování jednotlivých pracovníků
• vedoucí sociálního úseku
- sociální práce (př. stížnost na správu financí, v oblasti úředních jednání, poradenství, na způsob či nedostatečnost informování, na ochranu osobních údajů)
- kulturní a aktivizační činnosti (př. stížnost na vedení kulturních akcí či volnočasových aktivit v DS)
- stížnosti, které se týkají chování jednotlivých pracovníků
- stížnosti, které se týkají soužití uživatelů DS (hádky, šikana, neshody se spolubydlícím)
• vedoucí ekonomického a provozně-technického úseku
- úsek ekonomický (př. stížnost na hospodaření s movitým i nemovitým majetkem DS)
- úsek stravovací (př. stížnost na stravu – její kvalitu, pestrost, množství, vzhled, na podávání stravy, čistotu nádobí a stolování)
- úsek úklidu v přízemí (př. stížnost na kvalitu úklidových služeb)
- úsek prádelny (př. stížnost na kvalitu služeb prádelny – znehodnocení či ztráta prádla)
- úsek údržby (př. stížnost na kvalitu provedených služeb údržby)
- stížnosti, které se týkají chování jednotlivých pracovníků
• ředitelka DS (má kompetence řešit všechny stížnosti, týkající se chodu DS)

 

 

Jak bude postupovat zařízení v případě stížnosti:

Bude-li se stížnost týkat stravování, řeší se stížnost s:

a) kuchařkami DS

b) hospodářkou DS

c) ekonomkou DS

d) ředitelkou DS

e) KÚ Středoč. kraje

Bude-li se stížnost týkat péče, řeší se stížnost s:

a) ošetřujícím personálem DS

b) vedoucí úseku přímé péče DS

c) ředitelkou DS

d) KÚ Středoč. kraje

Bude-li se stížnost týkat sociální podpory, řeší se stížnost s:

a) sociálními pracovnicemi DS

b) ekonomkou DS (finance)

c) ředitelkou DS

d) KÚ Středoč. kraje

Bude-li se stížnost týkat správy šatstva a prádla, řeší se stížnost s:

a) pracovnicí prádelny v DS

b) ekonomkou DS

c) ředitelkou DS

d) KÚ Středoč. kraje

Bude-li se stížnost týkat způsobu úklidu v DS, řeší se stížnost s:

a) pracovnicemi úklidu v DS 

b) ekonomkou DS nebo vedoucí 

úseku přímé péče DS

c) ředitelkou DS

d) KÚ Středoč. kraje

Bude-li se stížnost týkat údržby DS, řeší se stížnost s:

a) pracovníkem údržby v DS

b) ekonomkou DS

c) ředitelkou DS

d) KÚ Středoč. kraje

Bude-li se stížnost týkat soužití uživatelů v DS, stížnost se řeší s:

a) uživateli

b) sociálními pracovnicemi DS

c) vedoucí úseku přímé péče DS 

d) ředitelkou DS

 

8) Evidence stížností

• každá stížnost, ať už písemná nebo ústní, musí být zapsána a evidována (k tomuto účelu slouží formulář)
• stížnosti eviduje a spravuje sociální pracovnice

 

9) Přiměřená lhůta pro vyřízení stížnosti

• 28 dní od podání stížnosti

 

10) Průběh řešení stížností

• stížnost sociální pracovnice přijme a zaeviduje do příslušného formuláře
• informuje o problému vedoucího příslušného úseku (dle povahy stížnosti), který dále problém řeší
• o vyřešení stížnosti vedoucí příslušného úseku poté informuje sociální pracovnici, ta řešení zaznamená do formuláře
• sociální pracovnice Vás poté prokazatelně seznámí s řešením stížnosti (oproti podpisu), vytvoří kopii formuláře a předá Vám ji

 

11) Adresy institucí, kam lze případně podat stížnost (např. v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti v DS):

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Na Poříčním právu 1/376

128 01 Praha 2

Tel.: 221 921 111

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor sociálních věcí

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Tel.: 257 280 111

OMBUDSMAN

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39

602 00 Brno

Tel: 542 542 111

ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

Štefánikova 21

150 00 Praha 5

Tel.: 220 515 188