O nás PDF Tisk Email
Napsal uživatel DS Úvaly   

 

 

Domov seniorů Úvaly je samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je KÚ Středočeského kraje. Provoz Domova byl zahájen v dubnu 1999.


POSLÁNÍ

 

Naším posláním je snaha o vytvoření bezpečného a příjemného prostředí.

 

Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí, udržování přirozené vztahové sítě - žít běžným způsobem života s cílem nevytvářet nadměrnou závislost na sociální službě.

 

Snažíme se u našich uživatelů o zachování optimální míry samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání a rozhodování. Přispíváme tak k prožití plnohodnotného života.

 

Usilujeme o to, aby zůstali součástí přirozeného místního společenství.

 

Respektujeme svobodnou vůli uživatelů ve výběru aktivit, snažíme se respektovat jejich rozhodnutí, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života.

 

Chceme poskytovat sociální i ošetřovatelskou péči tak, aby byla zaměřena na uspokojení individuálních potřeb uživatelů (potřeby sociální, psychické, biologické, duchovní).

 

 

CÍLE

 

Cílem Domova seniorů Úvaly je:

 

1. Zajistit sociální a ošetřovatelskou péči dle individuálních potřeb uživatelů.

2. Podporovat uživatele v prožívání samostatného života a udržování soběstačnosti. Rozvíjet a respektovat citový život uživatelů a umožňovat jim navazovat přátelské mezilidské vztahy.

3. Snižovat následky nepříznivé situace uživatelů, pro kterou nás vyhledali.

4. Zvyšovat individualitu služeb, respektovat a uplatňovat právo uživatelů - podílet se na plánování a průběhu sociální služby a vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti.

5. Vytvářet a zlepšovat podmínky pro aktivní prožívání volného času uživatelů formou jejich účasti na individuálních a skupinových činnostech rozvíjejících osobnost.

6. Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.

7. Zapojovat se do nových přístupů péče o uživatele služeb a být součástí projektů zvyšujících kvalitu Domova.

 

PRINCIPY DOMOVA SENIORŮ ÚVALY

 

1. RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ A OCHRANY PRÁV (Respektujeme základní lidská práva našich uživatelů, ochranu svobody, soukromí, osobních údajů. Zachováváme diskrétnost při získávání informací poskytnutých našimi uživateli.)

Nedílnou součástí tohoto jsou principy:

 

Mlčenlivosti (Svěřené osobní informace = důvěrné informace.)

 

Informovaného rozhodování (Před důležitým rozhodnutím v oblasti poskytovaných sociálních služeb je uživateli poskytnuto co nejvíce informací, Domov může nabídnout svá doporučení, konečné rozhodnutí však závisí vždy na uživateli.)

 

Nestrannosti (Všechny naše uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně.)

 

Ochrany práv (Domov chrání uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované sociální služby a to na základě vnitřních pravidel, které má Domov stanovena. Dále usilujeme o vytváření podmínek, v nichž mohou uživatelé svá práva naplňovat.)

 

Individuálního přístupu (Průběh poskytování služeb vychází z potřeb uživatelů. Podporujeme uživatele v odpovědnosti za svou osobu. Základním prostředkem je individuální plánování služeb a stanovení osobních cílů u každého uživatele. V každé situaci přistupujeme k uživateli s ohledem na jeho zájmy, schopnosti, možnosti a zdravotní stav. Při čemž využíváme různé formy komunikace u uživatelů, kteří mají specifické potřeby při komunikaci.)

 

Samostatnosti a soběstačnosti (Snažíme se co nejdéle udržet nezávislost a samostatnost uživatele právě s využitím individuálních plánů. Uživatel je motivován a podporován k samostatnosti v jednotlivých krocích, které vedou k řešení jeho sociální situace a tak i k co nejmenší závislosti na sociální službě. Nepodporujeme cílené "přepečovávání".)

 

Komplexnosti (Zohledňujeme celkovou situaci uživatele při řešení jeho dílčích problémů a to formou týmové spolupráce.)

 

Flexibility (Služby jsou pružně přizpůsobovány potřebám uživatelů. Pracovníci se snaží reagovat na změny v osobních cílech či potřebách uživatelů tak, aby tyto změny přinesly smysluplný pokrok, aby vedly ke zlepšení situace uživatele.)

 

 

2. PARTNERSTVÍ (Do realizace poskytování a hodnocení služby chceme zapojit nejen uživatele a poskytovatele, ale i další osoby vně služby.)

 

 

3. ŘÁDNÉHO PRŮBĚHU SLUŽBY (Domov má zpracovány metodické pokyny, vnitřní pravidla - směrnice, pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby a dle kterých pracovníci postupují.)

 

 

4. ODBORNOSTI (Domov má vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si pravidelně a dle aktuálních potřeb doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče.)

 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. , ve znění zákona č. 206/2009 Sb. o sociálních službách v platném znění § 49 se v Domově seniorů Úvaly poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Naší cílovou skupinu tvoří mladší senioři od 65 - 80 let věku a starší senioři nad 80 let, kteří potřebují pomoc v běžných denních činnostech. Jedná se o seniory, jejichž sociální a zdravotní stav neumožňují prožívat zbytek života doma či v jiném typu zařízení. Služba je určena zejména osobám, jejichž věk, snížená soběstačnost a zdravotní stav způsobený věkem, jim neumožňuje vést poměrně samostatný a bezpečný život. Přičemž potřeba péče a dohledu je taková, že ji nelze zajistit pomocí rodiny, osob blízkých, pečovatelské služby nebo jiné terénní služby sociální péče.

 

V souladu s § 91 výše uvedeného zákona může Domov seniorů Úvaly odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

1) Domov neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá. Zájemce požaduje služby, na které nemá Domov registraci.

2) Zájemce nespadá do cílové skupiny.

3) Zájemce opakovaně ohrožuje sebe i okolí, narušuje kolektivní soužití, hrubě porušuje práva ostatních, pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc /demence různého typu/ nebo mentální poruchu, poruchu osobnosti /rozpad či rozdvojení osobnosti - psychóza, schizofrenie, slabomyslnost (vyjma lehké mentální retardace), paranoia / - na základě vyjádření lékaře, sociálního šetření a dalších zjištění.

4) Zájemcem je osoba se smyslovým postižením (vyjma osob, které mohou při příchodu do Domova přijmout jeho omezené možnosti), která vyžaduje speciální a odbornou péči a speciální vybavení.

5) Zájemce může závažným způsobem narušovat kolektivní soužití v Domově pro akutní či chronickou duševní poruchu v důsledku závislosti na návykových látkách (např. alkohol, drogy) dle vyjádření lékaře.

6) Domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá.

7) Zdravotní stav zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí sociální služby (stav zájemce vyžaduje speciální zdravotní péči). Zájemce má infekční či obdobné onemocnění, které vyžaduje bariérové opatření.

8) Zájemci byla vypovězena, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, smlouva o poskytnutí sociálních služeb, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

9) Služby neposkytujeme osobám, které nepotřebují pravidelnou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (hybnost, stravování, oblékání, obouvání, tělesná hygiena, péče o zdraví). Přesto i tyto žádosti mohou být na přání zájemců uloženy v evidenci zájemců.

 

Aktualizováno Pátek, 18 Duben 2014 23:21