Dobrovolnictví

Jak dobrovolnictví funguje

Máte zájem zpříjemnit život seniorům v Domově seniorů Úvaly? Znáte některé z našich uživatelů ze sousedství či dětství? Zajímá Vás problematika seniorů? Pohybujete se v oblasti sociální práce?  Jste rádi užiteční? Nebo je Vaší motivací získání nových či profesních zkušeností?

Pokud chcete strávit volný čas s našimi uživateli a být jim nápomocni při každodenních úkonech, podílet se na naplňování jejich potřeb a stát se jejich společníky při vycházkách, hovorech či zábavě, staňte se naším dobrovolníkem. Je možné se domluvit jak na pravidelné spolupráci zaštítěné Smlouvou o dobrovolnické činnosti, tak na příležitostných návštěvách dle Vašeho uvážení.

Dobrovolnictví je činnost:

  • vykonávaná na základě vlastního rozhodnutí
  • vykonávaná nezištně, tj. bez nároku na odměnu
  • vedoucí ku prospěchu třetí osoby
  • vykonávaná ve volném čase, vedle jiné činnosti

Kdo je to dobrovolník

Dobrovolník, který pracuje s uživateli Domova seniorů Úvaly, je osobou, která bez nároku na finanční odměnu věnuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch uživatelů služeb.

Dobrovolník přistupuje k uživatelům s respektem, zachovává jejich práva a důstojnost. S uživateli jedná individuálně dle jejich potřeb. Podporuje soběstačnost uživatelů a aktivuje ho při dosažení osobních cílů.

Povinnosti dobrovolníka

Veškerá činnost dobrovolníka musí být v souladu s platnými metodickými pokyny a Etickým kodexem pracovníků Domova seniorů Úvaly.

Dobrovolník je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích uživatele a všech dalších skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem své dobrovolnické činnosti dozví, a to i po ukončení své dobrovolnické činnosti v Domově seniorů Úvaly. Dále se zavazuje k ochraně zájmů a dobrého jména Domova seniorů Úvaly.

Koordinátorka dobrovolníků

Asistentka ředitelky - sociální pracovnice
Bc. Klára Plačková
top