Kdo jsme


 


Domov seniorů Úvaly je samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je KÚ Středočeského kraje. Provoz Domova byl zahájen v dubnu 1999.


budovaPoskytujeme sociální i ošetřovatelskou péči tak, aby byla zaměřena na uspokojení individuálních potřeb uživatelů (potřeby sociální, psychické, biologické, duchovní).

naše CÍLE

 
 • Zajistit sociální a ošetřovatelskou péči dle individuálních potřeb uživatelů
 • Podporovat uživatele v prožívání samostatného života a udržování soběstačnosti. Rozvíjet a respektovat citový život uživatelů a umožňovat jim navazovat přátelské mezilidské vztahy.
 • Snižovat následky nepříznivé situace uživatelů, pro kterou nás vyhledali.
 • Zvyšovat individualitu služeb, respektovat a uplatňovat právo uživatelů - podílet se na plánování a průběhu sociální služby a vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti.
 • Vytvářet a zlepšovat podmínky pro aktivní prožívání volného času uživatelů formou jejich účasti na individuálních a skupinových činnostech rozvíjejících osobnost.
 • Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.
 • Zapojovat se do nových přístupů péče o uživatele služeb a být součástí projektů zvyšujících kvalitu Domova.

 

naše PRINCIPY

 1. RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ A OCHRANY PRÁV (Respektujeme základní lidská práva našich uživatelů, ochranu svobody, soukromí, osobních údajů. Zachováváme diskrétnost při získávání informací poskytnutých našimi uživateli). Nedílnou součástí tohoto jsou principy:
  1. Mlčenlivosti (Svěřené osobní informace = důvěrné informace.)
  2. Informovaného rozhodování (Před důležitým rozhodnutím v oblasti poskytovaných sociálních služeb je uživateli poskytnuto co nejvíce informací, Domov může nabídnout svá doporučení, konečné rozhodnutí však závisí vždy na uživateli.)
  3. Nestrannosti (Všechny naše uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně.)
  4. Ochrany práv (Domov chrání uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované sociální služby a to na základě vnitřních pravidel, které má Domov stanovena. Dále usilujeme o vytváření podmínek, v nichž mohou uživatelé svá práva naplňovat.)
  5. Individuálního přístupu (Průběh poskytování služeb vychází z potřeb uživatelů. Podporujeme uživatele v odpovědnosti za svou osobu. Základním prostředkem je individuální plánování služeb a stanovení osobních cílů u každého uživatele. V každé situaci přistupujeme k uživateli s ohledem na jeho zájmy, schopnosti, možnosti a zdravotní stav. Při čemž využíváme různé formy komunikace u uživatelů, kteří mají specifické potřeby při komunikaci.)
  6. Samostatnosti a soběstačnosti (Snažíme se co nejdéle udržet nezávislost a samostatnost uživatele právě s využitím individuálních plánů. Uživatel je motivován a podporován k samostatnosti v jednotlivých krocích, které vedou k řešení jeho sociální situace a tak i k co nejmenší závislosti na sociální službě. Nepodporujeme cílené "přepečovávání".)
  7. Komplexnosti (Zohledňujeme celkovou situaci uživatele při řešení jeho dílčích problémů a to formou týmové spolupráce.)
  8. Flexibility (Služby jsou pružně přizpůsobovány potřebám uživatelů. Pracovníci se snaží reagovat na změny v osobních cílech či potřebách uživatelů tak, aby tyto změny přinesly smysluplný pokrok, aby vedly ke zlepšení situace uživatele.)
 2. PARTNERSTVÍ (Do realizace poskytování a hodnocení služby chceme zapojit nejen uživatele a poskytovatele, ale i další osoby vně služby.)
 3. ŘÁDNÉHO PRŮBĚHU SLUŽBY (Domov má zpracovány metodické pokyny, vnitřní pravidla - směrnice, pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby a dle kterých pracovníci postupují.)
 4. ODBORNOSTI (Domov má vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si pravidelně a dle aktuálních potřeb doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče.)