Domov pro seniory

Naším posláním je snaha o vytvoření bezpečného a příjemného prostředí.
Bc. Zdenka Jordánová, DiS.
Ředitelka
domov pro seniory

Ubytování

DS nabízí ubytování v jednolůžkových (5) a ve dvoulůžkových pokojích (21). Dvoulůžkové pokoje jsou dvojího typu - se zvýšenou péčí a bez zvýšené péče. Pokoje jsou vybaveny základním účelovým nábytkem, je-li zapotřebí, tak kompenzačními pomůckami, lednicí, některé disponují balkonem. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení.  Dále může senior využívat např. čajovou kuchyňku, společenskou místnost, kuřárnu, venkovní prostory domova (terasu či zahradu).

Podporujeme uživatele v tom, aby si své pokoje vybavili svými zdobnými předměty, pro příjemnější pocit z pobytu. Na pokoji je možno mít také vlastní televizi, rádio atd.. Elektrické spotřebiče a větší úpravy jsou však třeba oznámit ředitelce zařízení. Veškeré instalace uvedených předmětů, včetně věšení obrazů apod. provádí pouze údržbář domova. Pokud bude používat uživatel na dvoulůžkovém pokoji televizi nebo rádio, je třeba, aby si k přístroji pořídil sluchadla (z důvodu rušení spolubydlícího).
Další pravidla soužití mezi uživateli řeší Domácí řád Domova seniorů Úvaly.

Stravování

DS zajišťuje celodenní stravu ve vlastní kuchyni. Vaří se zde jídla přizpůsobená potřebám uživatelů (dieta normální - racionální, diabetická, žlučníková, šetřící) a pokud je třeba, DS je schopen zajistit uživateli i dietu individuální. Ve všední dny si mohou uživatelé vybrat ze dvou hlavních jídel (obědů i večeří). Pitný režim je zajištěn v čajových kuchyňkách na patrech, kde je celodenně k dispozici slazený a neslazený čaj. Senior se může stravovat v hlavní jídelně, v čajových kuchyňkách na patrech či na pokoji (to záleží na jeho přání a potřebách).
 

NUTRIČNÍ TERAPEUT

V Domově seniorů Úvaly zajišťuje nutriční terapeut nutriční péči ve spolupráci s obvodním lékařem a s lékařkou z nutriční ambulance.

 

 • Provádí nutriční screening u každého nově příchozího uživatele. Nutriční screening pomáhá určit skutečný stav výživy nového uživatele.
 • Při sestavování jídelníčku se zaměřuje zejména na jeho vyváženost a pestrost.
 • V případě potřeby sestavuje individuální jídelní lístek dle zdravotního stavu uživatele.
 • Zlepšuje kvalitu receptur, zpracovává a doplňuje nové receptury.
 • Namátkově zjišťuje názor uživatele na stravu.
 • Jídelní lístek sestavuje s vedoucí kuchařkou a skladnicí domova.
 • Připravuje přednášky pro uživatele, ve kterých vysvětluje, informuje a předává nové informace a zajímavosti z oblasti výživy.
 • Poskytuje odborné informace v souladu se svou odbornou způsobilostí. Vede potřebnou dokumentaci, provádí edukaci uživatele, případně i jeho rodiny.

 

Nutriční terapeut může sestavovat bez odborného dohledu, na základě indikace lékaře, individuální jídelní plány, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet.

Sociálně - zdravotní péče

Služby sociálně-zdravotní péče jsou uživateli v Domově seniorů Úvaly poskytovány průběžně 24 hodin denně po celý rok a po dobu platnosti Smlouvy o poskytnutí služeb sociální péče v DS Úvaly (dle §49 zák.108/2006 Sb.). Služby poskytuje odborný personál.
Léčebnou a preventivní péči garantuje v domově obvodní lékař, který dochází do domova každou středu nebo dle potřeby.

Rozsah služeb:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh; pomoc při podávání jídla a pití; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru (pomoc a podpora je poskytována odborným personálem sociálně-zdravotnického úseku)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při základní péči o vlasy, vousy a nehty; pomoc při použití WC (pomoc je poskytována odborným personálem sociálně-zdravotnického úseku)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (podpora a pomoc je poskytována odborným personálem sociálně-zdravotnického úseku)
 • sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti (př. práce s keramickou hlínou, malování), jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • aktivizační činnosti - volnočasové a zájmové aktivity (př. trénink paměti, filmový klub, čtení na pokračování); pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů)


Tyto služby jsou poskytovány uživateli ze zákona a uživatel si je hradí z příspěvku na péči.

Rehabilitace

skupinové či individuální cvičení; lze využít Soluxu, magnetoterapie, ultrazvuku či masážní vany; kvalitní ošetřovatelská rehabilitace; masáže

Nadstandartní (fakultativní) služby

 • Dopravu Klienta a jeho věcí do nebo z místa, které označí
 • Zajištění pedikúry profesionálním pedikérem (ceník dle pedikéra).
 • Zajištění holiče a kadeřníka včetně možnosti doprovodu (ceník dle kadeřníka  a holiče)
 • Kopírování listin
 • Využívání funkce vířivé vany a malé vířivky na masáž nohou
Tyto služby jsou poskytovány nad rámec zákona, za úhradu dle ceníku fakultativních služeb. Případné zvýšení úhrad za nadstandardní služby je Domov seniorů Úvaly oprávněn učinit nejvýše 1x ročně, přičemž nejméně 8 dní předem je povinen toto zvýšení písemně oznámit. Nabídka nadstandardních služeb může být rozšířena.
 

Kultura a volný čas

V Domově seniorů Úvaly se snažíme klientům zpříjemnit jejich volné chvíle, proto domov nabízí mnoho aktivit. O aktivizační činnosti se starají sociální pracovnice, rehabilitační pracovnice a pracovnice v přímé péči. Některé akce pořádá domov ve spolupráci s dalšími subjekty (ZŠ, MŠ, kulturní organizace).
 

Pravidelná setkávání

 • rehabilitační tělocvik
 • společenské hry např. Bingo
 • individuální rehabilitace
 • trénink paměti (skupinový)
 • trénink paměti ( individuální)
 • četba denního tisku
 • četba na pokračování
 • filmový klub
 • procházky (návštěva cukrárny)
 • reminiscenční terapie
 

Různé akce

 • oslavy narozenin s živou hudbou
 • čarodějnice
 • posvícenské slavnosti
 • kulturní akce (vystoupení známých osobností)
 • pečení vánočních a velikonočních perníčků
 • vystoupení žáků MŠ a ZŠ