Jak požádat o službu


postup pro žadatele o službu

1.

Osobní kontakt

Domov seniorů Úvaly preferuje osobní jednání se zájemcem o službu. Osobní jednání je důležité pro obě strany. Především tedy pro zájemce, jelikož si může prohlédnout prostředí domova a doptat se na informace, které jsou pro něj důležité. Nedovoluje-li zájemcův zdravotní stav, aby se k jednání osobně dostavil, lze, aby jej zastoupila rodina či osoba blízká. Na jednání je nutné se předem objednat, a to u sociální pracovnice Mgr. Tatiany Holanové a Lady Asníkové, DiS.

2.

Žádost

V případě zájmu obdrží zájemce ,,Žádost o poskytování služeb v Domově seniorů Úvaly“, jejíž přílohou je Zpráva o zdravotním stavu žadatele, Lékařský posudek a Dotazník. Kompletní žádost obdržíte přímo od sociální pracovnice Mgr. Tatiany Holanové a Lady Asníkové DiS. , na předem domluveném jednání.  Vyplněnou Žádost přinese zájemce (popřípadě rodina či osoba blízká) osobně do domova či zašle poštou na jeho adresu (pouze ve výjimečných případech).

3.

Sociální šetření

Do 30 dnů od přijetí žádosti provede sociální pracovnice u zájemce, v místě jeho aktuálního bydliště, sociální šetření. Žádost podepisuje zájemce za přítomnosti sociální pracovnice, vzhledem ke svobodné volbě podání Žádosti.

4.

Předložení žádosti komisi

Jsou – li splněny všechny podmínky podání Žádosti, je Žádost předložena komisi DS, která posoudí, zda je DS schopen poskytnout zájemci odpovídající péči a rozhodne o vyhovění či nevyhovění Žádosti. Zájemce je o tomto písemně vyrozuměn. V kladném případě se Žádost zařazuje do Seznamu žadatelů. Nastanou-li podmínky k nástupu do zařízení, žadatel je osloven Pozvánkou k nástupu do Domova seniorů Úvaly, kde nalezne termín možného nástupu. Přílohou pozvánky je Doporučený seznam osobních věcí.

Dokumenty ke stažení:

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
12. 05. 2020 Doporučený seznam věcí .pdf 394 kB
Upozornění: Žádost o službu nabízíme v elektronické nebo tištěné podobě až na základě osobního kontaktu. Nedovoluje-li zájemcův zdravotní stav, aby se k vyzvednutí žádosti osobně dostavil, lze, aby jej zastoupila rodina či osoba blízká.

Kdy vás nemůžeme přijmout?

1) Domov neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá. Zájemce požaduje služby, na které nemá Domov registraci.

2) Zájemce nespadá do cílové skupiny.

3) Zájemce opakovaně ohrožuje sebe i okolí, narušuje kolektivní soužití, hrubě porušuje práva ostatních, pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc /demence různého typu/ nebo mentální poruchu, poruchu osobnosti /rozpad či rozdvojení osobnosti - psychóza, schizofrenie, slabomyslnost (vyjma lehké mentální retardace), paranoia / - na základě vyjádření lékaře, sociálního šetření a dalších zjištění.

4) Zájemcem je osoba se smyslovým postižením (vyjma osob, které mohou při příchodu do Domova přijmout jeho omezené možnosti), která vyžaduje speciální a odbornou péči a speciální vybavení.

5) Zájemce může závažným způsobem narušovat kolektivní soužití v Domově pro akutní či chronickou duševní poruchu v důsledku závislosti na návykových látkách (např. alkohol, drogy) dle vyjádření lékaře.

6) Domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá.

7) Zdravotní stav zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí sociální služby (stav zájemce vyžaduje speciální zdravotní péči). Zájemce má infekční či obdobné onemocnění, které vyžaduje bariérové opatření.

8) Zájemci byla vypovězena, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, smlouva o poskytnutí sociálních služeb, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

9) Služby neposkytujeme osobám, které nepotřebují pravidelnou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (hybnost, stravování, oblékání, obouvání, tělesná hygiena, péče o zdraví). Přesto i tyto žádosti mohou být na přání zájemců uloženy v evidenci zájemců.
   

Během osobního kontaktu se sociální pracovnicí, ať již při návštěvě DS nebo sociálním šetření, se můžete vyjádřit, jak si pobyt v DS představujete. Zda je DS vhodným zařízením a může splnit vaše očekávání a přání. Osobní kontakt je tedy velmi důležitý a to pro obě zúčastněné strany.

Nejsme-li schopni poskytnout vám odpovídající péči a vaši Žádost nepřijmeme, pomůže vám najít naše sociální pracovnice další vhodné možnosti (např. jiné nebo vhodnější zařízení).
 

kontaktní osoby pro zájemce o službu

Sociální pracovnice
Mgr. Tatiana Holanová
Sociální pracovnice
Lada Asníková, DiS


Hodiny pro jednání se zájemcem o službu

Vzhledem k aktuální situaci v DS Úvaly se mění den 

pro jednání se zájemcem o službu a podáním vyplněných žádostí

Veškeré úkony spojené s podáním žádosti jsou možné jedině v PONDĚLÍ 9:30-11:00 a 12:30-15:00 hod., a to pouze po předchozím objednání.

Prosíme o dodržování těchto úředních hodin, abychom se Vám mohli odpovídajícím způsobem věnovat.
Děkujeme.